De Groene Hoven

Facts & figures
140 panelen
ca. 33.000 kWh per jaar
Operationeel sinds november 2016
30 leden

Door en voor wijkbewoners
Kerschoten Energie Neutraal (KEN) is een samenwerkingsverband van burgers, gemeente, organisaties en de wijkraden Kerschoten en de Naald. Vanuit de motivatie deze wijken binnen één generatie energieneutraal te maken, is KEN ook met zonne-energie aan de slag gegaan onder de naam Zon op Kerschoten & de Naald  (Zon op K&N). De initiatiefnemers zijn in beide wijken op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor het realiseren van zonnepanelen. Het dak van wijkcentrum ‘De Groene Hoven’ voldeed, niet in de laatste plaats omdat de beide eigenaren, de gemeente Apeldoorn en woningcorporatie de Woonmensen, meewerkten.

Postcoderoosregeling
Het project op het dak van De Groene Hoven is gebaseerd op de regeling verlaagd tarief energiebelasting, ook bekend als de postcoderoos. Dertig wijkbewoners zijn lid geworden van de coöperatie en hebben samen € 50.000 geïnvesteerd in de installatie. Op deze manier dragen ze bij aan verduurzaming van de wijk en de Nederlandse energievoorziening. Daartegenover staat dat de leden een belastingvoordeel genieten volgens de regeling verlaagd tarief. Zon op K&N startte eind 2015 met haar voorbereidingen op basis van de toen reeds bekende en positieve wijzigingen van de regeling per 1 januari 2016. Het duurde ongeveer een jaar tot in gebruik name van de installatie.

Hobbels en doorbraak
Voor de coöperatie Zon op K&N was dit het eerste project dat zij realiseerden. Onderweg zijn ze uiteraard ook hobbels tegengekomen. Een grootste ‘gedoe-gever‘ was de netbeheerder die de aansluiting realiseert. Ook voor de gemeente was het de eerste keer dat ze te maken hadden met een coöperatief zonne-energieproject op hun eigen vastgoed. Hierdoor was het voor de gemeente soms ook zoeken hoe ze wilde omgaan met vragen zoals voorfinanciering van een aantal kosten en recht van opstal.

“Een echte doorbraak was het moment dat we een paneelprijs bekend konden maken”, zegt Ton Ceelie, bestuurslid van Zon op K&N. Toen nam de afname van zonnepanelen ineens een vlucht. Verder hadden we bedacht dat intekenen niet vrijblijvend kon zijn: intekenen is mee doen! De leden tekenden een overeenkomst waarmee zijn hun lidmaatschap bevestigden en gelijktijdig een machtiging afgaven voor het incasseren van de toegezegde bijdrage.

Tip: Huur deskundigheid in
De vele mogelijkheden op het terrein van zonne-energie maken het soms een ondoorzichtige materie, met name de BTW-positie was één van de grote issues. Het is daarom belangrijk om ervaringen te delen met collega coöperaties en deskundigheid in te huren. Zon op K&N heeft samengewerkt met het landelijk platform ‘Hieropgewekt’ t.b.v. kennisdeling en is lid geworden van Zon op Nederland (ZoN). ZoN heeft kennis en praktische hulpmiddelen in huis zoals standaardcontracten. Ook helpt het enorm als er een goede trekker aan het project verbonden is die draagvlak kan creëren en processen kan versnellen. “Als dit allemaal op zijn plaats is, wordt voorbereiding beloond in een succesvol zonnedak”, aldus Ton Ceelie.